วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำดื่มขวดเล็ก ขนาด 350 มิลลิลิตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88-6546 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนากลาง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง