วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายห้วยตะคร้อใต้ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายโสกเสือตาย บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายหนองเบน บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จัดทำป้ายตลาดชุมชนตำบลนากลาง จำนวน 1 ป้าย
16  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงเครื่องกระจายเสียงไร้สาย พร้อมปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ใหม่ และพร้อมติดตั้ง
16  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงห้องกองช่าง
16  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้่างถนน คสล.สายนากลาง-หนองตะไก้ (ตอนที่ 5)
16  มี.ค. 2566
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอล