องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม


โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยรักษ์โลก รักษาสิ่งแวดล้อม

โดยการนำเยาวชนตำบลนากลาง ร่วมกันทำกิจกรรมในชุมชนตำบลนากลาง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจฝังแน่น นำไปสู่การตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เกิดความรัก ความหวงแหนในสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
2023-06-01
2023-02-01
2023-02-01
2022-12-19
2022-12-01
2022-11-02
2022-10-31
2022-09-30
2022-09-30
2022-09-19