องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-9776100

นางดาราพร  เติบสูงเนิน
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.098-5844755
โทร.062-5529565นายไพศาล  ล้วนตะคุ

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.089-2852402