องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นางเฉลิมจิตร  ฮันสูงเนิน
ประธานสภา
นางสมควร  บังสูงเนิน
นายสามิตร์ ศิริฤกษ์
รองประธานสภา เลขานุการสภา

นางเฉลิมจิตร  ฮันสูงเนิน
นายสุขม  ลาภสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายเที่ยง  รัตนวิจิตร
นางสาววรรณภา  นรารัตน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายกิตติชัย  สุวรรณ์
นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา  นันสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางสาวบันหยัด  ช่วงสูงเนิน
นางสาวบุญร่วม  กะการดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นางสมควร  บังสูงเนิน
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่9