องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นายสามิตร์  ศิริฤกษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
โทรศัพท์ 044-938823 ต่อ 13
จ่าเอกวีระ  ชินเกษม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

โทรศัพท์ 081-3601976


นางศิริพร​ สินธนานิธิ
นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก
นายวีรวิชณ์  สงสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 086-2565151 โทรศัพท์ 081-8794808 โทรศัพท์ 096-8953929
   
นาสาววลัยภรณ์  เจริญผล
ว่าง  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 โทรศัพท์ 080-5991777 โทรศัพท์ -