องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางศิริพร​ สินธนานิธิ

หัวหน้าสำนักปลัด
นางปราณี  สิเนรุราช นางฐิติรัตน์  คลาดสูงเนิน
นางสาวณัฐวรรณ  เพียรหมอ ว่าที่ร้อยตรี  ก้องภพ  พงษ์สุภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
 
   
นางสาวอนงค์  เลากลาง นางจารุณี  เครือสูงเนิน พ.อ.ท.ธีรพงษ์   สังข์เนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  


    


  
นางผกาภรณ์  สังข์สูงเนิน


นายอนุชิต  ฮันสูงเนิน


นายสมภักดิ์ แปวสูงเนิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


พนักงานขับรถยนต์
   

 
 
นางสมจิตร อินอ่อน

นายบุญธรรม เลื่อยสูงเนิน


นายวัตชิระพงษ์  แปวสูงเนิน
นายศรชัย  แซ่ฉั่ว
 
คนงานทั่วไป

ยาม


พนักงานจ้างเหมาบริการ
 คนงานทั่วไป