องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางศิริพร​ สินธนานิธิ

หัวหน้าสำนักปลัด 
นายณภัทร  เตซะตนัย
นางปราณี  สิเนรุราช
นางสาวฐิติรัตน์  เทพสูงเนิน
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
   
นางสาวอนงค์  เลากลาง นางจารุณี  เครือสูงเนิน พ.อ.ท.ธีรพงษ์   สังข์เนิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 
 

-ว่าง-  

นิติกร    
                       


               
นางผกาภรณ์  สังข์สูงเนินนายอนุชิต  ฮันสูงเนินนายสมภักดิ์ แปวสูงเนิน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรพนักงานขับรถยนต์
   


 

 
นางสมจิตร อินอ่อน


นายบุญธรรม เลื่อยสูงเนินนายวัตชิระพงษ์  แปวสูงเนิน
นายศรชัย  แซ่ฉั่ว
 
คนงานทั่วไป


ยามพนักงานจ้างเหมาบริการ
 คนงานทั่วไป