องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองคลัง


 

 นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก

ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 081-8794808


 


     
นางพัชรี  ค้าขาย
นายสมโภชน์  ยะสูงเนิน
นางอรอนงค์  งอกงามดี

นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


:
   

 
นางสาววิมลรัตน์ โกะสูงเนิน
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

 
       
           
 
 

 
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
-ว่าง-
-ว่าง-
 
 

 
 


    
       

        
 
 
                                      นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์วรรธนะ           นางสุจิตรา  ประเสริฐพงษ์
 
                                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี


นายสุวรรณ  ดิษฐสูงเนิน นายธนะชัย  สุทธิสัญญาพันธ์ นายสหโสฬส  จิตรแก้ว
จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป