องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 081-8794808

 
นางสาวณัฐนันท์  รติวัจน์โณทัย
นางพัชรี  ค้าขาย นางอรอนงค์  งอกงามดี
นักวิชาการคลังชำนาญการ  นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางสาววิมลรัตน์  โกะสูงเนิน
นางสาวเบญจพร  ไทยมานิตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ
-ว่าง- -ว่าง-

   
น.ส.กนกวรรณ  วิวัฒน์วรรธนะ   นางสาวสุจิตรา  ลาภสูงเนิน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี
 
     

      
นายสุวรรณ  ดิษฐ์สูงเนิน
  นายธนะชัย สุทธิสัญญาพันธ์
นายสหโสฬส  จิตรแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
  พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ