องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองคลัง

table style="width: 850px; height: 233px;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 081-8794808
     
นางพัชรี  ค้าขาย
นายสมโภชน์  ยะสูงเนิน
นางอรอนงค์  งอกงามดี
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
:
 
นางสาววิมลรัตน์ โกะสูงเนิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี 
style="width: 203px; height: 95px;" alt="" />

นายสุวรรณ  ดิษฐสูงเนิน นายธนะชัย  สุทธิสัญญาพันธ์ นายสหโสฬส  จิตรแก้ว
จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป