องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง โทรศัพท์ 081-8794808
     
นางพัชรี  ค้าขาย
นายสมโภชน์  ยะสูงเนิน
นางอรอนงค์  งอกงามดี
นักวิชาการเงิน
และบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีชำนาญงาน
   
นางสาววิมลรัตน์ โกะสูงเนิน
 นางสาวเบญจพร  ไทยมานิตย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ว่าง ว่าง
นักวิชาการพัสด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
   
นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์วรรธนะ
นางสาวสุจิตรา  ลาภสูงเนิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี นายสุวรรณ  ดิษฐสูงเนิน นายธนะชัย  สุทธิสัญญาพันธ์ นายสหโสฬส  จิตรแก้ว
จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป จ้างเหมาทั่วไป