องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองช่าง

 

นายวีรวิชณ์  สงสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล นางอ้อมจิตร  ทิพย์เกาะ นายปพนวัฒน์  ด่านกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
   
     
     
นายสุริยา สาอุตม์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง วริทร์ณิชา  ทองมา
นายจิรโรจ  สุนันเทพพิลาลัย
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฐกานต์  เลาสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ