องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการพัฒนา
(1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1) แนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.2) แนวการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทางกายภาพและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.3) แนวทางส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย
(2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
2.1) แนวทางการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองสู่การมีสุขภาพที่ดี
2.2) แนวทางการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของชุมชน
(3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1) แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม
3.2) แนวทางการพัฒนาความรู้ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
(4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
4.1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
4.2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
4.3) การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
4.4) แนวทางการจัดหาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
4.5) การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด
(5)  ยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนา
5.1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้สุงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
5.2) แนวทางการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิของเด็ก เยาวชนและสตรี
(6)  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
6.1)  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชน
6.2)  แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน
(7)  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
7.1)  แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาคุณธรรม
7.2)  แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(8)  ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของสังคมและรักษาความสงบปลอดภัยภายในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
8.1)  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการการลดอุบัติเหตุจราจร
8.2)  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.3)  แนวทางการป้องการแพร่ระบาดของยาเสพติด
8.4)  แนวทางการพัฒนากีฬาท้องถิ่นและการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร
(9) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
9.1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9.2) แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของ อปท.
9.3) แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริการประชาชน
9.4) แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน