องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสายทอง  พละการ

 ผู้อำนวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 

 
 
นางพุ่มพวง  ต่วนหนู นางสาวยุพา  สามสูงเนิน นางณัชวรัตม์ สุทธิสัญญาพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็กฯ ครูผู้ดูแลเด็กฯ ครูผู้ดูแลเด็กฯ
 
   
นายศุภชาติ  ธาตุบุรมย์
   นางสาวมัทนา  เครือสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  พนักงานจ้างเหมาบริการ


 
 
 
 
 
นางประวิทย์ เข็มสุวรรณ นางสาวชมพูนุช  เทพสูงเนิน นางสาวพเยาว์ ชมสูงเนิน นางสาววิภาวดี  วิเศษแสงทอง
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ

     
นางสาวภัทรา แจ้สูงเนิน
นางสาวผกามาศ  เขียววิจิตร
   
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กฯ