องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาววลัยภรณ์  เจริญผล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 

 

นางสุปราณี เดสูงเนิน นายหาญ  สารพันธุ์
นายอนุรักษ์  อินอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์บรรทุุกขยะ พนักงานขับรถยนต์บรรทุุกขยะ
 
   
นายนิเวช  หัสดี
นายอำนวย  เบียดกลาง
นายแสวง  ชมสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนังงานจ้างเหมาบริการ

   
นางสาวพรวิมล ปิดสูงเนิน
นายจิรายุทธ ถางสูงเนิน
นาทมิตไชย ไชยสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


   
นายสุชาติ  ถาดตะคุ
นายชยากร ไวไธสง
 
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ