องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางธวชินี  วงษ์ธรรมะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน