องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

โบสถ์สันติ โบส์ถสันติ (วัดนาใหญ่) เป็น โบถน์ที่ส้รางขึ้นในสมัยประมาณ พ.ศ.2300 (ไม่ทราบปีพ.ศ.ที่แน่ชัด) ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านนาใหญ่ ในสมัยก่อน ลักษณะเป็นโบสถ์สมัยเก่า มีประพุทธรูปปาส์งสมาธิ ประดิษฐานอยู่ ซึ่งในปัจจุบันได้ร้างไปแล้ว เนื่้องจาก ในสมัยก่อนบริเวณที่เป็นวัดนั้นมีโรคระบาดและมีโจนผู้ร้ายชุกชุม ทำให้หมู่บ้านในบริเวณดังกล่าว ได้ย้ายที่อยู่ไปในสมัยปัจจุบัน ในปัจจุบัน ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ให้มีความสะอาด เป็นที่น่าดูน่าชม ในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระโบสถ์สันติ เป็นประจำทุกปี