องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

                ประวัติหมู่บ้านตำบลนากลาง เดิมตั้งอยู่ตรงโบสถ์เก่า ผู้นำก่อตั้งหมู่บ้าน ชื่อ นายนา เป็นผู้มีรูปร่างใหญ่โตมาก หลังจากตั้งหมู่บ้านแล้วน้ำที่นำมาอุปโภคบริโภคได้จากหนองท่าเริง (ปัจจุบันสระน้ำของวัดบ้านนาใหญ่) เมื่อก่อตั้งหมู่บ้านแล้วจึงสร้างวัดและอุโบสถ คือ อุโบสถหลังเก่า บริเวณข้างถนนจากบ้านนากลางไปบ้านนาใหญ่ เมื่อตั้งหมู่บ้านแล้ว เห็นว่าหมู่บ้านอยู่ไกลแหล่งน้ำ ประชาชนส่วนหนึ่งจึงย้ายถิ่นฐานไปตั้งหมู่บ้านอยู่ที่บ้านนากลาง โดยใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากหนองเป่ง (ปัจจุบัน คือ สระน้ำข้าง อบต.นากลาง) และสระหนองไผ่ (ปัจจุบัน คือ สระน้ำของวัดนากลาง) และประชาชนอีกส่วนหนึ่งย้ายไปตั้งหมู่บ้านอยู่ทางใต้ หมู่บ้านโนนบ้านใต้ โดยอาศัยน้ำอุปโภคบริโภคจากสระอีทูน (อยู่ติดถนนมิตรภาพ)
ประชาชนทั้งสามหมู่บ้านที่ย้ายไปตั้งถิ่นฐาน คือ
1. บ้านเก่า ปัจจุบัน คือ บ้านนาใหญ่ โดยตั้งตามชื่อ นายนา ผู้มีรูปร่างสูงใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน
2. บ้านกลาง ปัจจุบัน คือ บ้านนากลาง
3. บ้านใต้ ปัจจุบันไม่มีแล้ว เนื่องจากสมัยนั้นมีโจรชุกชุม  คอยปล้นสะดมชาวบ้าน  ผู้นำหมู่บ้านจึงปรึกษากับชาวบ้านว่าควรย้ายที่อยู่  มิฉะนั้นจะถูกโจรปล้นกันหมด  ชาวบ้านจึงพากันย้ายมาอยู่บ้านนากลาง  ทำให้หมู่บ้านนากลางเป็นหมู่บ้านใหญ่  บ้านห้วยตะคร้อ  ประชาชนย้ายมาจากบ้านละลมหม้อ  ส่วนบ้านหนองบอนและบ้านบุตาต้อง  คือ  ประชาชนที่ย้ายมาจากบ้านกุดจิก  ตำบลกุดจิก จึงเกิดเป็นตำบลนากลางในปัจจุบัน
                ตำบลนากลางเป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งต่อมาได้แยกพื้นที่ตำบลนากลางบางส่วนเป็นตำบลหนองตะไก้ และได้รับการประกาศจากกระทรวง มหาดไทยแยกเขตการปกครองเป็นตำบลนากลาง มีผลเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2514 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี อำเภอสูงเนิน อำเภอห้วยแถลง อำเภอคง อำเภอด่านขุนทด อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 28 กันยายน 2514 เดิมมี 5 หมู่บ้าน และเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2525 เป็นเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ขยายเขตเทศบาลมาครอบคลุมในบางส่วนของหมู่ที่ 6 ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้านและได้รับยกฐานะจากสภาตำบลนากลางเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เมื่อปี พ.ศ. 2538