องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลนากลางเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่า ในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้

ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

การเกษตรพอเพียง หล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ภายใต้การบริหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.2   พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มีดังนี้

(1)   ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

(2)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

(3)  การส่งเสริมสุขภาพ  ควบคุมป้องกันโรค  ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ประชาชน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชน สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน

(4)   การเพิ่มศักยภาพในการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร เน้นการพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์

(5)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(6)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

(7)  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจาการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

(8)  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง