องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ขนาดและที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลนากลางเป็น 1 ใน 11 ตำบลในเขตสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน คือ เทศบาลตำบลกุดจิก, องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก, องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโคกกรวด  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองตะไก้ และมีอาณาเขตดังนี้

1)      ทิศเหนือ จรดเทศบาลตำบลกุดจิก  และองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

2)      ทิศตะวันออก                จรดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

3)      ทิศตะวันตก จรดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

4)      ทิศใต้ จรดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

โดยตำบลนากลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร

เนื้อที่

เนื้อที่ตำบลนากลาง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 33,063 ไร่ หรือ 52.90 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประมาณ 33,063 ไร่ หรือ 52.90 ตารางกิโลเมตร

สภาพภูมิประทศ

ตำบลนากลาง มีพื้นที่ทางเหนือเป็นที่ราบลุ่ม ทางทิศใต้เป็นที่ราบสูงสลับพื้นที่นา ทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงสลับที่ลุ่ม ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงส่วนใหญ่เป็นที่ไร่สลับที่นาเล็กน้อย ความสูงเหนือจากรับน้ำทะเล 212-223 เมตร มีลำห้วยไหลผ่านจาทิศใต้สู่ทิศเหนือ ทางตอนกลางของตำบลมีลำห้วยยาง และทิศตะวันออกของตำบลมีลำห้วยมะเกลือซึ่งแบ่งแนวเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอสูงเนิน จังหวัดนคราชสีมา