องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การปกครอง

ปัจจุบันตำบลนากลาง แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านนากลาง                      ผู้ปกครอง       นายสันติ  สกุลศิริวัฒน์                        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2  บ้านนาใหญ่                      ผู้ปกครอง       นายสุขุม ลาภสูงเนิน                            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3  บ้านห้วยตะคร้อ               ผู้ปกครอง       นายเที่ยง   รัตนวิจิตร                           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4  บ้านหนองบอน                ผู้ปกครอง       นางอุษา วินิจนัยภาค                            ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5  บ้านนากลาง                      ผู้ปกครอง       นายพุฒิพง ฮดสูงเนิน                           ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6  บ้านนาใหญ่พัฒนา           ผู้ปกครอง       นายสรคม  นันสูงเนิน                          ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 7  บ้านบุตาต้อง                     ผู้ปกครอง       นายสมชาย   เอื้อเฟื้อกลาง                   กำนัน

หมู่ที่ 8  บ้านนากลางสามัคคี         ผู้ปกครอง       นายวิโรจน์   ฮะสูงเนิน                        ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 9  บ้านนากลางพัฒนา           ผู้ปกครอง       นางบุญทัน  โกสูงเนิน                         ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเมืองนครราชสีมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า ของตำบลนากลางมีจำนวนทั้งสิ้น 6,080 คน จำแนกเป็นชาย จำนวน 2,938 คน หญิง จำนวน 3,142 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 114.93 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,412 ครัวเรือน

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านนากลาง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่ที่บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางปทุม ปิยากุล

2. โรงเรียนบ้านนาใหญ่  ตั้งอยู่ที่บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นางจิตจา ที่หนองสังค์

3. โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ ตั้งอยู่บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายอรัญ  ศรีพลกลัง

4. โรงเรียนบ้านหนองบอน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ผู้อำนวยการสถานศึกษา คือ นายบุญยิ่ง ครึนสันเทียะ