องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การสาธารณูปโภค

1.      การโทรคมนาคม

สถานีโทรคมนาคม (องค์การโทรศัพท์)               -           แห่ง

สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม                          2          แห่ง

ตู้โทรศัพท์ จำนวน                                                  9          ตู้

2.      การไฟฟ้า

เขตตำบลนากลาง เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนโดยมีร้อยละ 97 ของครัวเรือนทั้งหมด ทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

3.   ระบบประปา 

ตำบลนากลางมีระบบผลิตประปาหมู่บ้าน จำนวน  2 แห่ง  คือ

(1)     ประปาบ้านนากลาง หมู่ 1 ,5 ,8,9 มีกำลังผลิต ประมาณ 120 ลบ.ม. ต่อวัน มีผู้ใช้ ประมาณ 3,100 คน มีแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา คือ สระวัดนากลาง  ขนาดความจุประมาณ 52,000 ลบ.เมตร ปีงบประมาณ 2556 การประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาครอบคลุมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ประชาชนจึงมีทางเลือกในการใช้น้ำเพิ่มขึ้นและเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค

(2)     ประปาบ้านนาใหญ่ หมู่ 2 ,6 มีกำลังผลิต ประมาณ 120 ลบ.ม. ต่อวัน มีผู้ใช้น้ำ ประมาณ 1,600 คน มีแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา คือ สระวัดนาใหญ่  ขนาดความจุประมาณ 140,000 ลบ.เมตร

(3)     ประปาบ้านห้วยตะคร้อ หมู่ 3 ใช้แหล่งน้ำประปาบ่อบาดาล

(4)     บ้าหนองบอน หมู่ 4 และบ้านบุตาต้อง หมู่ 7 ใช้บริการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค  จากแหล่งน้ำลำตะคองแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชน

 

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำบลนากลาง  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคม และมีถนนสายรองเชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงเป็นถนนลาดยางระยะสั้นๆ และมีถนนดิน หรือถนนลูกรังในเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งมักมีสภาพสภาพชำรุดทุดโทรมในฤดูฝนมีความยากลำบากในการใช้เส้นทางของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ถนนสายรองในพื้นที่ตำบลนากลางที่มีความสำคัญ มีดังนี้

(1)     ทางหลวงแผนดินสาย 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) เส้นทางเริ่มจาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะทางประมาณ  18  กิโลเมตร

(2)     ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 30.850) – บ้านหนองแวง รหัสสายทาง นม.1056 เป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลนากลางกับตำบลหนองตะไก้  อำเภอสูงเนิน ระยะทางประมาณ 11.112 กิโลเมตร สิ้นสุดสายทางที่ ทางหลวงแผนดินสาย หมายเลข 24

(3)     ถนนแยกบ้านนากลาง – บ้านเสาหงส์ เป็นถนนลาดยางเริ่มจากถนนแยก (นม.1056) บ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวน) เชื่อมต่อเส้นทางบ้านเสาหงส์ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถเป็นทางลัดเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

(4)     ถนนสายบ้านนากลาง – หนองสะทอน – หนองปักใจ เป็นถนนดินเริ่มจากถนน ค.ส.ล. แยกบ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน เชื่อมต่อถนนดินแนวเขตอำเภอปักธงชัย ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร

(5)     ถนนสายบ้านนากลาง – หนองเรือ - หนองพยอม เป็นถนนดินเริ่มจากถนน ค.ส.ล. แยกบ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน เชื่อมต่อถนนดินแนวเขตตำบลหนองตะไก้ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร