องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonnaklang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 273 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโน [ 18 มิ.ย. 2567 ]9
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองหมาจอก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 17 มิ.ย. 2567 ]5
3 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองหมาจอก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 30 พ.ค. 2567 ]3
4 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองโน [ 30 พ.ค. 2567 ]7
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตาดา - ห้วยเบนบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 29 พ.ค. 2567 ]2
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทศพร ไปลานเกษตร บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 28 พ.ค. 2567 ]3
7 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทศพร ไปลานเกษตร บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 20 พ.ค. 2567 ]7
8 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตาดา - ห้วยเบนบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 20 พ.ค. 2567 ]3
9 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต่ำเชื่อมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 7 บ้านบุตาต้อง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 15 พ.ค. 2567 ]3
10 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต่ำเชื่อมถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 7 บ้านบุตาต้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 1 พ.ค. 2567 ]5
11 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะทอนช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายทองแดง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 1 พ.ค. 2567 ]7
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา [ 18 เม.ย. 2567 ]25
13 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะทอนช่วงต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายทองแดง หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 เม.ย. 2567 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) [ 16 พ.ย. 2566 ]137
15 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนสายบ้านรองดาราพร ถึง บ้านนางบัวลี โวดสูงเนิน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ย. 2566 ]40
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. และบ่อพักน้ำ ถนนสายข้างฉางเกษตรกร ตำบลนากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 14 ก.ย. 2566 ]36
17 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงไหล่ทาง คสล. และบ่อพักน้ำ ถนนสายข้างฉางเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]41
18 ประกาศการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายบ้านรองดาราพร ถึง บ้านนางบัวลี โวดสูงเนิน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ย. 2566 ]33
19 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 7 ก.ย. 2566 ]180
20 ร่างประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 31 ส.ค. 2566 ]178
21 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหาร อบต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]42
22 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 ส.ค. 2566 ]29
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานของผู้บริหาร อบต.นากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]28
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ส.ค. 2566 ]30
25 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ส.ค. 2566 ]168
26 ตารางการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2566 ]79
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 5 ก.ค. 2566 ]52
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านต่ำ (ต่อ คสล. เดิม) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
29 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเริง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2566 ]53
30 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต่ำ (ต่อ คสล.เดิม) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 12 มิ.ย. 2566 ]28
31 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเริง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 มิ.ย. 2566 ]27
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเต็นท์รถฝั่งสลักได บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 22 พ.ค. 2566 ]38
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 28 รายการ [ 22 พ.ค. 2566 ]47
34 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างเต็นท์รถ ฝั่งสลักได บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 10 พ.ค. 2566 ]21
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนากลาง - หนองตะไก้ (ตอนที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 11 เม.ย. 2566 ]18
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกบ้านนายน้อย ไปหนองกาบ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]19
37 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายคูโบต้า บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]9
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุก สายคูโบต้า บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 28 มี.ค. 2566 ]12
39 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกบ้านนายน้อย ไปหนองกาบ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 27 มี.ค. 2566 ]10
40 ตารางเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนากลาง - หนองตะไก้ (ตอนที่ 5)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 24 มี.ค. 2566 ]11
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโบสถ์สันติ - บ้านนายช่วง หมู่ที่ 6 [ 15 มี.ค. 2566 ]31
42 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. สายโบสถ์สันติ - บ้านนายช่วง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.พ. 2566 ]16
43 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คสล. สายโบสถ์สันติ - บ้านนายช่วง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ก.พ. 2566 ]15
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน [ 18 พ.ย. 2565 ]50
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 14 พ.ย. 2565 ]50
46 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 27 ต.ค. 2565 ]50
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 27 ต.ค. 2565 ]49
48 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 20 ต.ค. 2565 ]60
49 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]71
50 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ต.ค. 2565 ]47
51 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลางพัฒนา - โสกแดง (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - นานายใหม่) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 20 ก.ย. 2565 ]54
52 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ส.ค. 2565 ]112
53 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 5 ส.ค. 2565 ]91
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสามแยกท่าดู่ ถึงหนองแก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 7 มิ.ย. 2565 ]109
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองน้ำสร้าง เชื่อมถนนสาย 290 บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 1 มิ.ย. 2565 ]122
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบคลองหลังวัดห้วยตะคร้อไปทางวงแหวนเลี่ยงเมือง สาย 290 บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 30 พ.ค. 2565 ]105
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายหนองบักโข่ง บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 30 พ.ค. 2565 ]121
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายบึงธรรมรงค์ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 30 พ.ค. 2565 ]94
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านต่ำเชื่อมถนนมิตรภาพ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 27 พ.ค. 2565 ]105
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสายทางไปลานนายน้อย บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 27 พ.ค. 2565 ]94
61 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสายแยกท่าดู่ ถึง หนองแก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 11 พ.ค. 2565 ]105
62 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณสายแยกท่าดู่ ถึง หนองแก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 11 พ.ค. 2565 ]94
63 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองน้ำสร้าง เชื่อมถนนสาย 290 บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 11 พ.ค. 2565 ]108
64 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหนองน้ำสร้าง เชื่อมถนนสาย 290 บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 11 พ.ค. 2565 ]91
65 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบคลองหลังวัดห้วยตะคร้อไปทางวงแหวนเลี่ยงเมือง สาย 290 บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 3 พ.ค. 2565 ]126
66 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณเลียบคลองหลังวัดห้วยตะคร้อไปทางวงแหวนเลี่ยงเมือง สาย 290 บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 3 พ.ค. 2565 ]100
67 ตารางการเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บริเวณสายทางไปลานนายน้อย บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 29 เม.ย. 2565 ]99
68 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก บริเวณสายทางไปลานนายน้อย บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 29 เม.ย. 2565 ]87
69 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายบึงธรรมรงค์ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 29 เม.ย. 2565 ]82
70 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายบึงธรรมรงค์ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 29 เม.ย. 2565 ]96
71 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านต่ำเชื่อมถนนมิตรภาพ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 28 เม.ย. 2565 ]103
72 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านต่ำเชื่อมถนนมิตรภาพ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 28 เม.ย. 2565 ]57
73 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายหนองบักโข่ง - โสกจิก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]66
74 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณถนนสายหนองบักโข่ง บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 28 เม.ย. 2565 ]33
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา [ 7 ก.พ. 2565 ]53
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศ [ 16 พ.ย. 2564 ]109
77 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ย. 2564 ]110
78 ตารางการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 16 พ.ย. 2564 ]103
79 ตารางการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อซื้อรถดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 4 ต.ค. 2564 ]105
80 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน [ 4 ต.ค. 2564 ]103
81 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 62 รายการ [ 10 ก.ย. 2564 ]92
82 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายหลังอู่โชค บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 11 มิ.ย. 2564 ]94
83 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสายหลังอู่โชค บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 7 มิ.ย. 2564 ]101
84 ตารางการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังอู่โชค บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 7 มิ.ย. 2564 ]96
85 ตารางการเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองส้มป่อย บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2564 ]100
86 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหนองส้มป่อย บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2564 ]78
87 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ถนนสายโสกนกเต็น บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 1 มิ.ย. 2564 ]82
88 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก ถนนสายโสกนกแต็น บ้านนากลาง หมู่ที่ 1(E-bidding) [ 1 มิ.ย. 2564 ]77
89 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายหนองบักโข่ง - โสกจิก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 1 มิ.ย. 2564 ]85
90 ปรกาศประกวดราคาจ้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสายหนองบักโข่ง - โสกจิก บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 (E-bidding) [ 1 มิ.ย. 2564 ]81
91 ปรกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะประจำตำบลนากลาง (สระเปล่ง) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 (E-bidding) [ 19 เม.ย. 2564 ]76
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 26 มี.ค. 2564 ]74
93 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 8 มี.ค. 2564 ]76
94 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 152 รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]77
95 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากลาง-หนองตะไก้ ตอนที่ 4 หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ย. 2563 ]58
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากลาง - หนองตะไก้ (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 8 ก.ย. 2563 ]55
97 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากลาง-หนองตะไก้ ตอนที่ 4 ด้วยวิธี e-bidding [ 26 ส.ค. 2563 ]58
98 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากลาง-หนองตะไก้ ตอนที่ 4 ด้วยวิธี E-bidding [ 26 ส.ค. 2563 ]64
99 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากลาง-หนองตะไก้ (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 25 ส.ค. 2563 ]57
100 ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากลาง - หนองตะไก้ (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 25 ส.ค. 2563 ]56
101 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากลาง-หนองตะไก้ (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 1 ก.ค. 2563 ]56
102 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากลาง - หนองตะไก้ (ข้ามคลองห้วยยาง) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 1 ก.ค. 2563 ]57
103 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 12 มิ.ย. 2563 ]56
104 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2563 ]61
105 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน [ 7 พ.ค. 2563 ]58
106 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายนากลาง - หนองตะไก้ (หน้ารพ.สต.นาใหญ่ - ห้วยวัด) บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 27 ก.พ. 2563 ]53
107 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายนากลาง-หนองตะไก้ (หน้ารพ.สต.นาใหญ่-ห้วยวัด) บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 19 ก.พ. 2563 ]57
108 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนากลาง - โป่งแมลงวัน (ศาลาต้นแจง - สระหนองย่านาค) เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน (บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 และบ้านนากลาง หมู่ที่ 5) [ 23 ม.ค. 2563 ]47
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองบักโงก 1 (ไร่นายสำราญ - ไร่นายจิตต์) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 23 ม.ค. 2563 ]49
110 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนากลาง - โป่งแมลงวัน (ศาลาต้นแจง - สระหนองย่านาค) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 24 ธ.ค. 2562 ]50
111 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองบักโงก 1 (ไร่นายสำราญ - ไร่นายจิตต์) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2562 ]51
112 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้ (ตอนที่ 3) เริ่มต้นจากท่อลอดเหลี่ยมหน้าหอพักพูลสินถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนากลาง บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 13 ก.ย. 2562 ]57
113 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้านนากลาง - หนองตะไก้ (ตอนที่ 3) เริ่มต้นจากท่อลอดเหลี่ยมหน้าหอพักพูลสินถึงเบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนากลาง บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ส.ค. 2562 ]52
114 ตารางการเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายบ้านนากลาง - หนองตะไก้ (ตอนที่ 3) เริ่มต้นจากท่อลอดเหลี่ยมหอพักพูลสินถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนากลาง บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 9 ส.ค. 2562 ]55
115 ประกาศผลการสอบราคาจ้างออกแบบ รูปรายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (ตอนที่ 3) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 17 มิ.ย. 2562 ]53
116 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ แบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (ตอนที่ 3) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 30 พ.ค. 2562 ]52
117 เปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบ แบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (ตอนที่ 3) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 29 พ.ค. 2562 ]52
118 เปิดเผยราคากลางจ้างออกแบบ แบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (ตอนที่ 3) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 29 พ.ค. 2562 ]54
119 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองส้มป่อย บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 2 พ.ค. 2562 ]54
120 ประกาศผลการการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองน้ำสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 2 พ.ค. 2562 ]51
121 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองสมพงษ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 2 พ.ค. 2562 ]52
122 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเพียบ สนมศรี บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 2 พ.ค. 2562 ]53
123 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (บ้านนายสามารถ ถีสูงเนิน) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 2 พ.ค. 2562 ]53
124 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางซอยฉางเกษตร (แยกเข้าหอเขียว-ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2562 ]51
125 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะทอน (ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์ - สามแยกเดิ่นดู่) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 19 เม.ย. 2562 ]52
126 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน ผิวจราจรหินคลุก สายหนองบักโงก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 (E-bidding) [ 17 เม.ย. 2562 ]50
127 ประกาศผลการการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายทางเข้าบ้านสลักใด (ทางรถไฟ-ร้านประวิทย์มินิมาร์ท) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 17 เม.ย. 2562 ]55
128 ประกาศผลการการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่าง (ต่อถนนคอนกรีตเดิม-หอพักนายฉลวย) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 2 เม.ย. 2562 ]59
129 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจาจรลาดยาง ถนนสายนากลาง-เสาหงส์ (ศรนรินทร์อพาร์ทเมนต์ - ถนนสาย 290) บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 2 เม.ย. 2562 ]55
130 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร เพียงใจ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 2 เม.ย. 2562 ]55
131 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ซอยฉางเกษตร (แยกเข้าหอเขียว - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2562 ]62
132 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเพียบ สนมศรี บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2562 ]57
133 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองน้ำสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2562 ]60
134 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองสมพงษ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2562 ]59
135 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองส้มป่อย บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 27 มี.ค. 2562 ]60
136 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (บ้านนายสามารถ ถีสูงเนิน) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 27 มี.ค. 2562 ]60
137 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะทอน (ร้านวนิดาเกษตรภัณฑ์ - สามแยกเดิ่นดู่) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2562 ]57
138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายทางเข้าบ้านสลักใด (ทางรถไฟ - ร้านประวิทย์มินิมาร์ท) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 25 มี.ค. 2562 ]57
139 ประกวดราคาจ้างโครงการถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองบักโงก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 25 มี.ค. 2562 ]62
140 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายบ้านนากลาง-หนองตะไก้ (จากบริเวณบ้านนายประหลาด จับสูงเนิน ถึงท่อลอดเหลี่ยมห้วยวัด จำนวน 3 ช่วง) [ 21 มี.ค. 2562 ]57
141 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่าง (ต่อถนนคอนกรีตเดิม - หอพักนายฉลวย) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 19 มี.ค. 2562 ]56
142 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่าง (ต่อถนนคอนกรีตเดิม - หอพักนายฉลวย) บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 19 มี.ค. 2562 ]61
143 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายนากลาง - เสาหงษ์ (ศรนรินทร์อพาร์ทเมนต์-ถนนสาย 290) บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2562 ]56
144 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายนากลาง - เสาหงษ์ (ศรนรินทร์อพาร์ทเมนต์-ถนนสาย 290) บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 19 มี.ค. 2562 ]57
145 ตารางการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร เพียงใจ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 19 มี.ค. 2562 ]64
146 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมจิตร เพียงใจ บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 19 มี.ค. 2562 ]50
147 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ถนนสายทางเข้าบ้านสลักใด (ทางรถไฟ - ร้านประวิทย์มินิมาร์ท) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 14 มี.ค. 2562 ]53
148 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองบักโงก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 14 มี.ค. 2562 ]52
149 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยาง ซอยฉางเกษตร (แยกเข้าหอเขียว - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2562 ]49
150 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเพียบ สนมศรี บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2562 ]52
151 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองน้ำสร้าง บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 14 มี.ค. 2562 ]48
152 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองสมพงษ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 14 มี.ค. 2562 ]48
153 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก สายหนองส้มป่อย บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 14 มี.ค. 2562 ]49
154 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (บ้านนายสามารถ ถีสูงเนิน บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7) [ 14 มี.ค. 2562 ]53
155 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะทอน (ร้านวนิดา เกษตรภัณฑ์ - สามแยกเดิ่นดู่) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 14 มี.ค. 2562 ]48
156 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (จากบริเวณบ้านนายประหลาด จับสูงเนิน) [ 8 มี.ค. 2562 ]49
157 เปิดเผยราคากลางก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (จากบริเวณบ้านนายประหลาด จับสูงเนิน) [ 5 มี.ค. 2562 ]50
158 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง [ 26 ก.ย. 2561 ]48
159 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง(แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้) หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 26 ก.ย. 2561 ]53
160 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว [ 17 ก.ย. 2561 ]53
161 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว [ 17 ก.ย. 2561 ]51
162 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว [ 17 ก.ย. 2561 ]51
163 ขอบเขตของงาน จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว [ 17 ก.ย. 2561 ]54
164 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2561 ]52
165 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ ) หมู่ที่ 1 [ 13 ก.ย. 2561 ]46
166 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้) หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 12 ก.ย. 2561 ]54
167 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง(แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้) หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ [ 12 ก.ย. 2561 ]65
168 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ย. 2561 ]56
169 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 12 ก.ย. 2561 ]60
170 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวง หมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - หนองตะไก้) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ย. 2561 ]62
171 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง [ 11 ก.ย. 2561 ]57
172 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางกาจจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ย. 2561 ]56
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ [ 11 ก.ย. 2561 ]58
174 ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณปากทาง (แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้) บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ย. 2561 ]57
175 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding) [ 6 ก.ย. 2561 ]62
176 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (จัดซื้อเครื่อสูบน้ำ ขนาดใหญ่) [ 4 ก.ย. 2561 ]57
177 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ [ 4 ก.ย. 2561 ]54
178 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ส.ค. 2561 ]52
179 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]54
180 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 17 ก.ค. 2561 ]52
181 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนากลางกลางสามัคคี หมู่ที่ 8 สายข้างโรงเรียนบ้านนากลาง - ทางหลวง 290 จำนวน 2 ช่วง [ 4 ก.ค. 2561 ]51
182 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายยิ้ม - หนองพยอม บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 28 มิ.ย. 2561 ]56
183 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าบ่าง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 เริ่มต้นจ่อจากของเดิม บริเวณนานายอนุรักษ์ไปทางบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 26 มิ.ย. 2561 ]56
184 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 25 มิ.ย. 2561 ]55
185 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดราง ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ [ 15 มิ.ย. 2561 ]56
186 e-bidding โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิดราง ซอยบ้านอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 15 มิ.ย. 2561 ]53
187 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดโง้ว บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2561 ]59
188 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 สายกุดหนองแพง [ 7 มิ.ย. 2561 ]55
189 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยกทางหลวงหมายเลข 2 บ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ [ 7 มิ.ย. 2561 ]55
190 e-bidding โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและแอสฟัลท์ติกผสมยางพารา บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 25 พ.ค. 2561 ]52
191 e-bidding โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 25 พ.ค. 2561 ]49
192 e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายท่าบ่าง บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 เริ่มต้นต่อจากของเดิม บริเวณนานายอนุรักษ์ ไปทางบ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 [ 25 พ.ค. 2561 ]55
193 e-bidding โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายกุดโง้ว บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 18 พ.ค. 2561 ]51
194 e-bidding โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 สายกุดหนองแพง [ 18 พ.ค. 2561 ]52
195 e-bidding โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายยิ้ม - หนองพยอม บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 18 พ.ค. 2561 ]50
196 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. แยกทางหลวงหมายเลข 2 สายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ (ตอนที่ 2 ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิมถึงท่อลอดเหลี่ยมบริเวณหอพักพูลสิน) หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 28 มี.ค. 2561 ]51
197 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง [ 3 ส.ค. 2560 ]51
198 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง [ 6 ก.ค. 2560 ]50
199 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่ [ 6 ก.ค. 2560 ]49
200 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร AC สายแยกทางเข้าบ้านนาใหญ่ถึงวัดนาใหญ่ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 14 มิ.ย. 2560 ]53
201 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 14 มิ.ย. 2560 ]50
202 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และถนนหินคลุก สายหลังอู่โชค-ตำบลกุดจิก บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 [ 14 มิ.ย. 2560 ]49
203 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายจิตต์ - ถนนลาดยางบ้านนางปรารถนา บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 25 พ.ค. 2560 ]49
204 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายประไพ [ 25 พ.ค. 2560 ]48
205 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 บริเวณสายหนองน้ำสร้าง [ 25 พ.ค. 2560 ]46
206 สอบราคาจ้างถนนหินคลุก ถนนมิตรภาพ-บุตาต้อง (ร้านขายถัง) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 [ 24 มี.ค. 2560 ]60
207 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกนกเด็น - กุดโง้ว บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 [ 8 มี.ค. 2560 ]56
208 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองไฮ บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 8 มี.ค. 2560 ]62
209 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ท่าบ่าง หมู่ที่ 2 บ้านนาใหญ่ และหมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน [ 8 มี.ค. 2560 ]59
210 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นางทองมา - หนองจาน บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 8 มี.ค. 2560 ]58
211 สอบราคาจ้างก่อสร้างวงเวียนกลับรถและปรับระดับผิวจราจรรอบวงเวียน บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 บริเวณแยกหนองสะทอน [ 6 มี.ค. 2560 ]59
212 สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานและโรงจอดรถ [ 15 ก.พ. 2560 ]57
213 สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน [ 9 ก.ย. 2559 ]57
214 สอบราคาซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย พร้อมติดตั้ง [ 9 ก.ย. 2559 ]56
215 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 สายบึงธรรมรงค์ [ 19 ส.ค. 2559 ]60
216 การประมูลจ้างก่อสร้างตลาดชุมชนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง ตำบลนากลาง [ 19 ส.ค. 2559 ]56
217 สอบราคาซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน [ 17 ส.ค. 2559 ]56
218 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง จำนวน 3 รายการ [ 6 ก.ค. 2559 ]58
219 สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 23 มิ.ย. 2559 ]60
220 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท่าบ่าง (บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 6) จำนวน 2 ช่วง [ 23 มิ.ย. 2559 ]60
221 สอบราคาจ้่างก่อสร้างโครงการถนน คสล. บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 ซอยเนินสมบูรณ์ [ 23 มิ.ย. 2559 ]60
222 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ คสล. บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 10 มิ.ย. 2559 ]57
223 ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 24 พ.ค. 2559 ]61
224 ตกลงราคา โครงการขุดลอกคลองห้วยบ้าน บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 เริ่มต้นจากสะพานซับตะคร้อไปทางหมู่บ้าน [ 13 พ.ค. 2559 ]60
225 ตกลงราคา โครงการขุดลอกคลองกุดเอี่ยน (ระยะที่ 2) บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 เริ่มต้นต่อจากระยะที่ 1 บริเวณที่นานางช่วย [ 13 พ.ค. 2559 ]59
226 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางและวางท่อระบายน้ำ พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนางปอน หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 29 ธ.ค. 2558 ]57
227 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 จากบ้านทศพร-ลานเกษตร [ 11 ธ.ค. 2558 ]59
228 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยบักเหวน - คำบอน หมุ่ที่ 2 บ้านนาใหญ่ [ 11 ธ.ค. 2558 ]54
229 สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 ช่วงคุ้มบ้านต่ำ - ปากทาง [ 3 ก.ย. 2558 ]63
230 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 สายหน้าเมรุ - หนองไฮ [ 3 ก.ย. 2558 ]59
231 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 18 ส.ค. 2558 ]57
232 สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนากลาง หมู่ที่ 8 [ 18 ส.ค. 2558 ]61
233 สอบราคาซื้่อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 8 รายการ [ 14 ส.ค. 2558 ]60
234 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 24 ก.ค. 2558 ]61
235 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง [ 2 ก.ค. 2558 ]58
236 สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และวางท่อระบายน้ำ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด [ 29 มิ.ย. 2558 ]58
237 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ 7 เริ่มต้นจากศาลปู่ตา - บ้านนางคำ [ 29 มิ.ย. 2558 ]59
238 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางบ้านนากลาง หมู่ที่ 5 - บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ช่วง [ 29 มิ.ย. 2558 ]62
239 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 สายโสกจิก - หนองพะยอม เริ่มต้นจากที่นานายยิ้มมาทางนานายอำนวย [ 29 มิ.ย. 2558 ]57
240 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 4 สายบึงธรรมรงค์ เริ่มต้นจากแยกต้นทาง - บึงธรรมรงค์ [ 29 มิ.ย. 2558 ]60
241 สอบราคาจ้างดาดคอนกรีตลาดคันคลองเลียบถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2558 ]63
242 การประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ บ้านนากลาง หมู่ที่ 1 และบ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8 เริ่มต้นจากฉางเกษตร - คลองวังม่วง [ 22 มิ.ย. 2558 ]57
243 การประมูลจ้างก่อสร้างผิวจราจร คสล. ถนนสายบ้านนากลาง - บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง บริเวณทางเชื่อมถนนมิตรภาพ [ 22 มิ.ย. 2558 ]56
244 สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนากลาง จำนวน 3 แห่ง [ 15 มิ.ย. 2558 ]56
245 สอบราคาจ้างซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง [ 8 มิ.ย. 2558 ]62
246 สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น 1(รถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ) จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 25 มี.ค. 2558 ]61
247 สอบราคาจ้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพร้อมก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านน้อยหัวสระ หมู่ที่ 6 บ้านนาใหญ่พัฒนา [ 17 มี.ค. 2558 ]58
248 สอบราคาจ้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพร้อมก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้าร้านวงศธรการเกษตร-สนามกีฬา บ้านนาใหญ่ ม.2 [ 10 มี.ค. 2558 ]61
249 สอบราคาจ้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพร้อมก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนากลาง-หนองแวง หมู่ที่ 1 [ 3 มี.ค. 2558 ]58
250 สอบราคาจ้างโครงการบูรณะปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายหลังโรงเรียนบ้านนากลาง-ถนนวงแหวนรอบเมือง หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 8 [ 26 ก.พ. 2558 ]53
251 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนากลาง หมู่ที่ 5 [ 22 ม.ค. 2558 ]59
252 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสะทอน-หนองปักใจ หมู่ที่ 9 [ 9 ม.ค. 2558 ]57
253 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายท่าดู่-โสกคูณ หมู่ที่ 9 [ 3 พ.ย. 2557 ]59
254 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายท่าบ่าง บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 และบ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 6 [ 27 ต.ค. 2557 ]55
255 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จำนวน 3 แห่ง [ 14 ต.ค. 2557 ]56
256 สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน แบบรถตู้ จำนวน 1 คัน [ 10 ก.ย. 2557 ]55
257 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานพร้อมป้ายชื่อด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 10 ก.ย. 2557 ]56
258 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานพร้อมป้ายชื่อด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง [ 10 ก.ย. 2557 ]50
259 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งขยายบริเวณภายในห้องคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 4 ก.ย. 2557 ]60
260 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นเด็กกลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ [ 14 ส.ค. 2557 ]63
261 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 14 ส.ค. 2557 ]65
262 ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจร คสล.ทับถนน คสล. เดิม สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง [ 25 ก.ค. 2557 ]61
263 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหลังวัดห้วยตะคร้อ-ร้านปะยาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตะคร้อ [ 25 ก.ค. 2557 ]60
264 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกถนนวงแหวนรอบเมือง-วัดนากลาง หมู่ที่ 5 บ้านนากลาง [ 25 ก.ค. 2557 ]64
265 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกถนนวงแหวนรอบเมือง-วัดนากลาง หมู่ที่ 5 บ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2557 ]59
266 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเสริมผิวจราจร คสล.ทับถนน คสล.เดิม สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2557 ]53
267 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณหลังวัดห้วยตะคร้อ-ถึงร้านปะยาง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยตะคร้อ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [ 25 ก.ค. 2557 ]54
268 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายหนองแก หมู่ที่ 9 บ้านนากลางพัฒนา [ 2 ก.ค. 2557 ]57
269 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกคูณ-โสกแดง หมู่ที่ 9 บ้านนากลางพัฒนา [ 2 ก.ค. 2557 ]55
270 งบเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 17 ธ.ค. 2555 ]53
271 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ 4 สูบ ขนาดท่อทางดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว [ 30 พ.ย. 542 ]53
272 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายบ้านนากลาง-หนองตะไก้ (จากบริเวณบ้านนายประหลาด จับสูงเนิน ถึงท่อลอดเหลี่ยมห้วยวัด จำนวน 3 ช่วง) [ 30 พ.ย. 542 ]43
273 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 2 บริเวณถนนสายบ้านนากลาง-หนองตะไก้ (จากบริเวณบ้านนายประหลาด จับสูงเนิน ถึงท่อลอดเหลี่ยมห้วยวัด จำนวน 3 ช่วง) [ 30 พ.ย. 542 ]55